เร่งรัดการดำเนินงานบรรจุแต่งตั้ง ผอ.รพสต.ระดับชำนาญการพิเศษ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมหมออนามัย ,มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย,ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย, ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.แห่งประเทศไทย , ประธานชมรม ผช.สสอ.แห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ยื่นหนังสือ ถึง ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข / ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ เร่งรัดการดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง ผอ.รพ.สต.ระดับชำนาญการพิเศษ / นักวิชาการสาธารณสุข / พยาบาลวิชาชีพ / เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับอาวุโส

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946