แบบสมัครเข้าร่วมโครงการ

แบบสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๓

"รวมพลังหมออนามัย ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ ปลอดภัย Covid ๑๙ อย่างยั่งยืน"

ดำเนินการโดย สมาคมหมออนามัย กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต รังสิต จังหวัดปทุมธานี

        งานวิจัย หรืองานวิจัยจากงานประจำ
        เรื่องเล่าเร้าพลัง
        เครื่องมือการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน

        ร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ
        ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย หรืองานวิจัยจากงานประจำ
        ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่องเล่าเร้าพลัง
        ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานวิชาการ


สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946