ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ชุดใหม่
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปเป็นตัวแทน เสียงของนักสาธารณสุขชุมชน ที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สมาชิกได้ให้ความเชื่อมั่นเลือกท่านเข้าไปดูแลทั้งสิทธิ ผลประโยชน์ การกำหนดกรอบนโยบายต่างๆ ขอให้ทำตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับและสื่อสารให้สมาชิกได้รับทราบ ด้วยความซื่อตรง บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

https://www.mohanamai.or.th/web//public/images/content/2567/04/ccph19042567011.pdf

 

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946