เยี่ยมประเมินผลโครงการทีม3หมอ หมอปฐมภูมิใส่ใจ ดูแลผู้สูงวัยแข็งแรง

วันที่ 24 มีนาคม 2567 คณะกรรมการสมาคมหมออนามัย โดยนายสำราญ อนุกูล นายกสมาคมหมออนามัย  พร้อมคณะกรรมการโครงการทีม 3 หมอ หมอปฐมภูมิใส่ใจ ดูแลผู้สูงวัยแข็งแรง ได้ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ประเมินความก้าวหน้าและการประเมินผล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดจิก อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946