การประชุมโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการเพื่อการป้องกันภาวะพึ่งพิงสำหรับผู้สูงอายุ
การประชุมพัฒนารูปแบบและกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการเพื่อป้องกันภาวะพึ่งพิงสำหรับผู้สูงอายุ
“ทีมสุขภาพ 3 หมอปฐมภูมิใส่ใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง”
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567  นายสำราญ อนุกูล  นายกสมาคมหมออนามัย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการ การพัฒนารูปแบบและกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการเพื่อป้องกันภาวะพึ่งพิงสำหรับผู้สูงอายุ “ทีมสุขภาพ 3 หมอปฐมภูมิใส่ใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง”
โดยมี นายแพทย์โกเมน ทิวทอง ผอ.สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินงานดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
วิทยากรหลักประกอบด้วย ดร.ชัยณรงค์ สังข์จ่าง ดร. ธนัช กนกเทศ  ดร.ประชาธิป กะทา
โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม คือ ถอดบทเรียนความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ต้นแบบ สรุปภาพรวมโครงการและทำความเข้าใจและมีการประเมินคุณภาพระบบบริการที่ดำเนินการและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมปฎิบัติการตามโครงการ จำนวน 30 ทีม 60 คน  และทีมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สสส) เป็นผู้ถอดบทเรียนในการประชุม

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946