ขอเชิญประชุมวิชาการ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2566

วันที่ 6-8 กันยายน 2566 ขอเชิญนักสาธารณสุข ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ "ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพภายใต้รูปแบบใหม่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี
การเสวนาวิชาการ
1. ทิศทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขกับระบบสุขภาพอำเภอ
2.การดำเนินงานด้านสาธารณสุขต่อ พ.ร.ย.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
3.ทิศทางการดำเนินงานด้านสารณสุขต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิ
4. ทิศทางก้าวเดินต่อไประบบสุขภาพปฐมภูมิ
5.ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพ ภายใต้รูปแบบใหม่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ
6.ประกวดผลงานวิชาการ
7.การสร้างนวัตกรรมสุขภาพในการพัฒนางานสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ชำระผ่านธนาคาร ธ.ก.ส. หมายเลขบัญชี 020222996065
ติดต่อสอบถาม 065-162-6626 , 065-162-2226

 

 

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946