LINK ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 7 ธค.2565

วันที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติ
18/11/2565
นายสุวพันธุ์ คะโยธา
ผอ.รพ.สต.ธาตุเชิงชุม
รพ.สต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
18/11/2565
นายวิสูตร์ เสน่หา
สาธารณสุขอำเภอพาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
18/11/2565
นายสัจจะ บุญมาเกี่ยง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
18/11/2565
นางสาวทิพย์วัลย์ บุญวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
18/11/2565
นางสาววาสนา ป๊อกบุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
18/11/2565
นายวิษณุพงษ์ ยารวง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
18/11/2565
นายอนุชิต มโนวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.บ้านร่องธาร
17/11/2565
นายเกษฎร ราษีมิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้เค็ด
18/11/2565
นางดวงใจ ปัญเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ สต เวียงห้าว
18/11/2565
นางอุมาภรณ์ เหรัญญะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
18/11/2565
นายอนุรักษ์ สุริยะจักร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทานตะวัน
18/11/2565
นางเกศรินทร์ ราชคมน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทานตะวัน
18/11/2565
นางปรานอม อิสระไพศาล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.บ้านป่าบง ตำบลเจริญเมือง
18/11/2565
วัชราภรณ์ เงินปุ่นนาค
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านร่องธาร
18/11/2565
ฉัตรชัย ไชยขุมภู
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รพ.สต.แม่เย็นอ.พานจ.เชียงราย 57280
20/11/2565
นายโกญจนาท สุทธิสำแดง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21/11/2565
นายดุลยวิชญ์ คุยเพียภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.เจริญเมือง
21/11/2565
นายสมิทธิ์ สาสะเดาะห์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี
25/11/2565
นายสุมลรัตน์ ขนอม
สาธารณสุขอำเภอ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี
30/11/2565
นางสุวิมล ว่องวรานนท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.บ้านนาวงต.บางกุ้งอ.ห้วยยอดจ.ตรัง
30/11/2565
นางสุวิมล ว่อวรานนท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวง
30/11/2565
นางอุบลรัตน์ จันทนะโพธิ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ศสม. เมืองพิษณุโลก
01/12/2565
นางอัญชลี
น้อยมา
รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา
01/12/2565
นางอัญชลี น้อยมา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา
รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา
01/12/2565
นายชำนิ​ เพ็ชร​สวัสดิ์​
นักวิชาการ​สาธารณสุข​ชำนาญ​การ​
รพ.สต.ท่า​สะท้อน​
01/12/2565
นางรุจิเรศ ฤาไกรศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.บ้านปลาโหล ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
01/12/2565
ชัชพล ศรีทองคำ
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.ท่าสะท้อน
01/12/2565
นางสาวนิภานันท์ สุขสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.ท่าสะท้อน
02/12/2565
นางนภวรรณ กลับนิ่มนวล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก
03/12/2565
นางสาวปิยภัทร เปรมศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่
05/12/2565
นายประสิทธิ์ ง๊ะสตูล
ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส)
รพ.สต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
06/12/2565
นายณรงค์ คำเรืองศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รพ.สต.คลองฉนวน ม.2 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
06/12/2565
นายณฐโชติก์ พันฤทธิ์ดำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะยาง
06/12/2565
นางโสภา นภานิวัติกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนศาลา
06/12/2565
นางสาวสุพัตรา หนูฤทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนศาลา
06/12/2565
นางสาวนิตยา เพชรรัตน์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกไสยวน
06/12/2565
นางสาวสุคนฑา ยิ่งดำนุ่น
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกไสยวน
06/12/2565
นายสิลาด แก้วขุนทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมโตนด
06/12/2565
นางลัดดา เรืองด้วง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนาก
06/12/2565
นายเลอศักดิ์ จันทร์น้อย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน
06/12/2565
นายพิทยา ทองหนูนุ้ย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนดินแดง
06/12/2565
นางสาวหนึ่งฤทัย เกื้อเอียด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุน
06/12/2565
นายเลอเกียรติ
ไชยพงษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนาก
06/12/2565
นายวัชรินทร์ ศรีสมโภชน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุน
06/12/2565
นายชัชวาล เรืองเดช
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนดด้วน
06/12/2565
นายณยศ ร่มหมุน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานข่อย
06/12/2565
นายวินัย มีเมือง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้
06/12/2565
นายประดับวุฒิ ณ นิโรจน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต
07/12/2565
นางสุภัทรา นิรมิตรมหาปัญญา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ
07/12/2565
นายพีระพงษ์ นิรมิตรมหาปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้
07/12/2565
นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
07/12/2565
นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
07/12/2565
นางฐานิต กฤตยบันลือ
ผอ.รพ.สต.คลองสาม ม.8
รพ.สต.คลองสาม ม.8
07/12/2565
นายชวลิต ประเสริฐสุด
สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง
07/12/2565
นางฉวีวรรณ มหายศนันท์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รพ.สต.คลองสาม ม.8
07/12/2565
นายสถาพร เทศมหา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.คลองเจ็ด
07/12/2565
นายฤทธิชัย คงบุรินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.คลองสาม ม.5
07/12/2565
นายอภิชาติ พรหมวันรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.คลองสอง ม.13
07/12/2565
นายสุจิน เข็มทรัพย์
ผอ.รพ.สต.คลองสองหมู่ 13
รพ.สต.คลองสอง ม.13
07/12/2565
นางสาวญาณิศา อินทวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
07/12/2565
ณฐมน หิรัญ
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
รพ.สต.บ้านไสขรบ
07/12/2565
เกศวดี คชเวช
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รพ.สต.พุนพิน
07/12/2565
นายอนุ ยกทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
07/12/2565
นายพรศักดิ์ ฤาไกรศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.บ้านปลาโหล ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
07/12/2565
นายโชคชัย เสนเผือก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันนา
07/12/2565
เศรษฐพร รามรงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอุง
07/12/2565
นางสาวตรีชฎา อักษร
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุกระแชง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ
07/12/2565
นางสาวลลณา ดอกพุฒ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946