โครงการประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัย ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2565

สมาคมหมออนามัยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัยระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 "การสร้างระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง สู่ผลลัพธ์สุขภาพที่ยั่งยืน" ในวันที่ 14-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ  โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วัตถุประสงค์ เพื่อ
1. จัดเวทีประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานจากงานประจำของนักสาธารณศุขพื้นที่ต้นแบบและสังเคราะห์บทเรียนการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะสำหรับผู้สนใจ
2. เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานของเครือข่ายนักสาธารณสุขและสมาชิกสมาคมหมออนามัย
3. เพื่อรับฟังปัญหา ระดมความคิดและข้อเสนอแนะของเครือข่ายนักสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขปฐมภูมิ การพัฒนา รพ.สต. การพัฒนานโยบายและการปฏิรูปสุขภาพเสนอต่อหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
4. เพื่อจัดการเรียนรู้และการศึกษาดูงานใน รพ.สต.พื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและการสาธารณสุขมูลฐานสำหรับเครือข่ายนักสาธารณสุขและสมาชิกสมาคมหมออนามัย

้เป้าหมาย 

1.  สมาชิกสมาคมหหมอนามัยและนักสาธารณสุขทั่วประเทศ  จำนวน  500  คน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารหน่วยงานและนักวิชาการผู้สนใจ รวม 30 คน
รวม  530  คน

กิจกรรม
1. จัดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและงานวิจัยจากงานประจำ
2. ประชุมวิชาการ บรรยายทางวิชาการ เสวนาทางวิชาการ
3. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนา รพ.สต. / ระบบสุขภาพปฐมภูมิ การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพชุมชน
4. การศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบ

ระยะเวลา 
วันที่ 14-17  ธันวาคม 2565

สถานที่  โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ  จากการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม คนละ 2,200  บาท 

laughinglaughing ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม laughinglaughing
 

 

 

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946