นายกสมาคมหมออนามัย เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนางานสาธารณสุขกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

ภาพกิจกรรม

นายสำราญ อนุกูล นายกสมาคมหมออนามัย เข้าร่วมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในที่ประชุม

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946