การประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เวลา 09.00 น.วันที่ 11 ก.ค. 65ที่หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมืองเลย จ.เลย นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมวิชาการประจำปีระดับภาค ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2565 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
  • โดยมีนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานเปิดการประชุม"ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิยุคใหม่ ภายใต้พ.ร.บ.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
  • และนายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้กล่าวรายงาน  ตามที่ รัฐบาลและคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติ เห็นชอบ และออกประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องศ์การบริหารส่วนจังหวัดโตยมาตรา 2551 ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย ไต้บัญญัติให้องศ์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไก และขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจให้แก่ องค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องศ์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 37(19) ประกอบกับ กฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตาม ความใน พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ไต้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่และ อำนาจจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกัน และบำบัดรักษาโรคติดต่อ รวมทั้งแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 และปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม และในระยะสุดท้ายให้ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการประชุมวิชาการ การประชุมวิซาการประจำปีระตับภาค ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2565 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิยุคใหม่ ภายใต้พ.ร.บ.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยบริการทุกระดับในระดับภาคและระดับพื้นที่ ในเชิงวิชาการที่ เชื่อมโยงวิธีการทำงาน การส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวัป้องกันโรค การให้บริการ การฟื้นฟูสุขภาพทั้ง ใน สถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤต
  • จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมในรูปแบบการประชุมในระดับภาค ซึ่งมุ่งเน้นประเด็น การถ่ายโอนภารกิจหน่วยบริการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด การนำเสนอบทเรียนการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของพื้นที่ และผลงานวิจัยในรูปแบบของ R2R ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นองค์ ความรู้เชิงวิชาการจากการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยบริการในระบบปฐมภูมิทุกระดับต่อไป การประชุมวิชาการในครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท CQI, R2R ,Reserch,Innovation และ Photo voice จำนวนกว่า 50 ผลงาน และนิทรรศการผลงานเด่นของเขตสุขภาพที่ 7,8, และ 10 จำนวน 16 ผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยทุกระดับ บุคลากรสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ โรงพยาบาลชุมชนจาก 29 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก จำนวน 1,933 คน
  • ทั้งนี้นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยกล่าวว่า ตามที่มีสื่อมวลชนฉบับหนึ่งกล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.กระทรวงสาธารณสุขเทงานไม่มาร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีระดับภาค ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2565 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)”ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิยุคใหม่ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องจากร่างกายยังไม่แข็งแรงหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จากการเดินทางไปประชุมที่ยุโรป ได้มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8ร่วมงานแทน
  • ด้านนายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่า ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นโดยเชิญบุคลากรสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ โรงพยาบาลชุมชนจาก 29 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก จำนวน 1,933 คน ได้เชิญท่านอนุทิน ชาญวีรกุลมาเปิดงานแต่ท่านสุขภาพยังไม่แข็งแรง จึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ท่านไม่ว่างจึงมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 มาแทน มิได้เทงานแต่อย่างใด

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946