ประกาศสมาคมหมออนามัย เรื่อง รับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมหมออนามัยและคณะกรรมการบริหารสมาคมหมออนามัย วาระปี 2565 -2566

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946