ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญและคำสั่งแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง

คำสั่งสมาคมหมออนามัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมหมออนามัย   

ระเบียบวาระการประชุม

  

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946