การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมหมออนามัย วันที่ 21 เมษายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมหมออนามัยทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคมหมออนามัย โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

          1) การคัดเลือกประธานเขต เป็นผู้แทนสมาคมหมออนามัยระดับเขต จำนวน 12 เขต

          2) การคัดเลือกประธานภาค เป็นผู้แทนสมาคมหมออนามัยระดับเขต จำนวน 4 ภาค

          3) การประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมหมออนามัย เพื่อเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมหมออนามัย

          4) การเสนอตัวและแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมหมออนามัย วาระปี พ.ศ.2565-2566

          5) การเลือกตั้งและประกาศรับรองผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมหมออนามัยและคณะกรรมการบริหารสมาคมหมออนามัย วาระปี พ.ศ.2565-2566

          ขอเชิญผู้แทนสมาคมหมออนามัยระดับจังหวัด และสมาชิกสมาคมหมออนามัยเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา ผ่านระบบออนไลน์ (online) และส่วนกลาง (onsite) เพื่อคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้นำองค์กรสมาคมหมออนามัยที่เข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาหมออนามัยให้ก้าวหน้าต่อไป

 Link การประชุมการประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมหมออนามัย ครั้งที่ 1/2565

9:00 AM - 6:00 PM Thursday, Apr 21 2022 Join information

Meeting link: https://hssmeet.webex.com/hssmeet/j.php?MTID=m5583732a7cc248aadb4312e5802db247

Meeting number: 2555 872 2349

Password: Ex01

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  https://forms.gle/avwVA27WoAfWr2SM9

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946