บทความเชิดชูเกียรติหมออนามัย โดย ดร.บุษบงศ์ ชาวกัณหา

และบทความ จาก อ.ดร.บุศบงค์ ชาวกัณหา

14 กันยายน วันหมออนามัยแห่งชาติ
ที่ไม่ใช่แค่บริการด่านหน้า
แต่คือรากแก้วอันสำคัญยิ่งของระบบสุขภาพนี้

หมออนามัยผู้ทำงานงานสาธารณสุขชุมชนเป็นรากแก้วของระบบสุขภาพไทยด้วยเหตุผลสำคัญ 3 ประการคือ

         ประการแรก เพราะหมออนามัยคือผู้บุกเบิกงานสาธารณสุขในชนบทที่ทำให้การสาธารณสุขไทยขยายตัวสู่พื้นที่ห่างไกลอย่างนวดเร็ว โดยเฉพาะหลังการเกิดขึ้นของการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) หรือ สสม. ตามคำประกาศ Alma Ata เมื่อปี ค.ศ.1978 หรือกว่าสี่สิบปีมาแล้ว

         ประการที่สอง งานที่หมออนามัยทำมิได้เป็นเพียงการนำการดูแลสุขภาพสู่ชุมชน แต่คือการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการได้รับบริการพื้นฐานที่จำเป็น

         ประการที่สาม เมื่อเราไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าการดำเนินงานสาธารณสุขในระดับชุมชนท้องถิ่น
คือการเผชิญหน้ากันระหว่างระหว่างวัฒนธรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ วัฒนธรรมราชการและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่สัมพันธ์เกี่ยวโยงไปกับวัฒนธรร ชีวิต ความเจ็บป่วยและความตาย โดยมีหมออนามัยอยู่ตรงกลาง หมออนามัยจึงต้องทำหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (community participation) ประสานระหว่างภาคีภาคส่วนต่างๆ (inter-sectoral collaboration) อันไม่ใช่งานง่ายและมิใช่ใครจะทำก็ได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจ เข้าถึงชุมชนแบบหมออนามัยเท่านั้น

          มากไปกว่านั้นในช่วงวิกฤตโควิด 19 ที่ผ่านมาคงเป็นบทพิสูจน์อันสำคัญว่ารากแก้วนี้สำคัญเพียงใด

14 กันยายน ขอคาราวะและสดุดีจากหัวใจ
แด่หมออนามัยทุกคน
❤️❤️❤️

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946