หมออนามัยทรงคุณค่า ปี 2564

           สมาคมหมออนามัย ขอเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานเด่นทั้ง 3 รายการ ที่ได้สร้างคุณค่าของหมออนามัย ในท่ามกลางการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  โดยคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย ได้ทำการคัดเลือกผู้ที่ส่งผลงาน ดังนี้
1. คัดเลือกหมออนามัยทรงคุณค่า 
2. คัดเลือกหมออนามัยปฏิบัติหน้าที่ต้านภัยโควิด19 เข้มแข็ง 
3. หมออนามัยผู้ที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น ของสมาคมหมออนามัย ประจำปี 2564

           ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้สร้างคุณค่าของหมออนามัยให้ดียิ่งๆขึ้นไป 

1.  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร  หมออนามัยทรงคุณค่า2564

2. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร หมออนามัยโควิด2564

3. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร  หมออนามัยผลงานวิชาการ2564

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946