วันที่ 12 กันยายน 64 ขอเชิญประชุม กอง บก.วารสารหมออนามัยผ่านระบบ Zoom

วันที่ 12 กันยายน 2564  เวลา  13.00 น. ขอเชิญ สมาชิกหมออนามัย เข้าร่วมประชุมทีมงานผลิตสื่อ ในนาม "วารสารหมออนามัย ฉบับ E-book"  ซึ่งได้หยุดการจัดทำไปช่วงหนึ่ง โดยจัดเวทีในการพูดคุยผ่านระบบ zoom meeting  

เบื้องต้น ผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมกอง บก.วารสารหมออนามัย ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting เวลา 13.00 -16.00 น. มีดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชนะชัย ญาวงศ์ สสอ.โขงเจียม
2. นายชัยณรงค์ สังข์จ่าง กรม.สบส.
3. นายธวัชชัย แสงจันทร์   สสอ.วังยาง
4.นายวันชัย บ่อเงิน สสอ.ธารโต
5.นายเสถียร ปวงสุข  สนง.สสอ.เหล่าเสือโก้ก
6. นางจงกลณี นวลทา  รพ.สต.โนนแดง สสอ.นาจะหลวย อุบลราชธานี
7. นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์ สสจ.ขอนแก่น
8. ..................................................................
9. ..................................................................

เรายังรับผู้ที่สนใจที่จะเป็นนักเขียน สื่อสารผ่านช่องทางของวารสารหมออนามัย นะครับ อาจจะมีค่าตอบแทน ค่าเรื่องให้ด้วย 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม แจ้งผ่านช่องทาง google form  นี้นะครับ


https://forms.gle/1SPeUEPj22zVutSK7

ส่วนช่องทางที่จะเข้าร่วมประชุม 

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/6728596893?pwd=UW5iRHUrUEgybzdZV2tqd1hMRGFydz09

Meeting ID: 672 859 6893
Passcode: 1DrvqR

 

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946