กิจกรรมการประชุม เนื่องในวันหมออนามัยแห่งชาติ 14 กันยายน

สมาคมหมออนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัยขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว ๓ คน”
ในการรณรงค์เชิญชวนคนไทยร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด 19 และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและประชากรกลุ่มเปราะบาง ของ รพ.สต. และหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ "webex conference" ตามกำหนดการประชุมดังนี้  

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946