กิจกรรมวันหมออนามัยแห่งชาติ 14 กันยายน 2564 ชวนคนไทยรวมใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

สมาคมหมออนามัยขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันหมออนามัยแห่งชาติ 14 กันยายน 2564 ดังนี้
1. คัดเลือกหมออนามัยทรงคุณค่า จังหวัดละ 1 คน = 76 จังหวัด (ผู้ประสานงานจังหวัดดำเนินการ)
2. คัดเลือกหมออนามัยปฏิบัติหน้าที่ต้านภัยโควิด19 เข้มแข็ง (ผู้ประสานงานระดับภาค+เขต ดำเนินการ)
3. ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันหมออนามัยแห่งชาติ วันที่ 14 กัยายน 2564 ภายใต้หัวข้อ "14 กันยา หมออนามัยชวนคนไทยร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด 19" ตามความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่

แบบฟอร์มเอกสารเสนอรายชื่อตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ รายละเอียดตามประกาศสมาคมหมออนามัย

 

รายละเอียดไฟล์แนบ

1. ข้อมูลประวัติและผลงานหมออนามัยทรงคุณค่า 

2.ข้อมูลประวัติผลงานหมออนามัยที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโควิด19 อย่างเข้มแข็ง

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946