การประชุมพัฒนาแผนงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย เป็นประธานในการเปิดประชุมทางไกล ในการพัฒนาแผนงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย มูลนิธิหมออนามัย กรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กอง บก.วารสารหมออนามัยและ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 42 คน เข้าร่วมประชุม มีการนำเสนอผลงาน แนวทางในการพัฒนางานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019 และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการในระดับนโยบายต่อไป

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946