ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครหน่วยงานที่ต้องการรับคนพิการเข้าทางานสนับสนุนงานในองค์กร (จ้างงานคนพิการเชิงสังคม)

ชี้แจง: ทางสมาคมฯพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแก่ผู้สมัคร ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นสามารถเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ มีจานวน 520 คน จากการกรอกข้อมูลทั้งหมด 693 คน เนื่องจาก
องค์ประกอบไม่ครบ (ขาดหน่วยงาน หรือคนพิการ) , กรอกข้อมูลซ้าซ้อน, เป็นคนพิการที่ได้รับการจ้างงาน ปี 2564 ผ่านการเชื่อมประสานของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม, ใช้สิทธิผู้ดูแลคนพิการ และกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงเป็นเหตุให้ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
ขั้นตอนต่อมา : 17-18 ส.ค. 2564 เปิดให้ทดลองใช้ระบบสัมภาษณ์ออนไลน์ ระบบ Microsoft Team (ไม่ใช่การสัมภาษณ์จริง)
19 ส.ค.-15 ก.ย. 2564 สัมภาษณ์ (วันและเวลาสัมภาษณ์ ตามประกาศ หากไม่สามารถเข้าได้ตามช่วงที่กาหนด ถือว่าขาดสัมภาษณ)์
**สีเหลือง คือหน่วยงานที่มีคนพิการมากกว่า 1 คน , กรณีหน่วยงานเดิม หากมีชื่อในประกาศนี้ให้แจ้งกลับมา หากท่านสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่กาหนด ทั้งผลการพิจารณา
พบว่าผ่านการสัมภาษณ์ ทางสมาคมฯต้องขออนุญาตถือว่าการสัมภาษณ์นั้นเป็นโมฆะทันที เนื่องจากท่านผิดเงื่อนไขตั้งแต่ต้น

รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์งานปี2565(1)

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946