ประชุมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพหมออนามัย ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา  10.00 น.  สมาคมหมออนามัย ,มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย,ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย,ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.แห่งประเทศไทย ,ชมรมรอง นพ.สสจ.(ด้านบริหาร) ,ประธานชมรม ผช.สสอ.แห่งประเทศไทย วารสารหมออนามัย ,สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ และสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพหมออนามัย ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 ก.พ. 2564 ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ นโยบาย 3 หมอ และ การติดตามความก้าวหน้า ผอ.รพ.สต.ชำนาญการพิเศษ /นักวิชาการสาธารณสุข / พยาบาลวิชาชีพ / เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับอาวุโส และงานอื่นๆ สำคัญ ได้รับความกรุณา จาก ท่านรองอธิบดีกรมอนามัย นพ.สราวุฒิ บุญสุข เข้าร่วมประชุมและเป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้ด้วย 

 

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/148862037_3916237508433602_3373116302390679836_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeH2jvwVOejRRlFBE026KtGcZXYDRrXS2WtldgNGtdLZa5VIkn6BI8kv1NTQ4mDKGvs&_nc_ohc=LWY1J0NVPp4AX_I4Z9z&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&oh=5b1367c855d310dd00de775a449ca1c5&oe=607E43A1

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946