แบบสอบถามการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564-2565

ขอเชิญ สาธารณสุขอำเภอทุกท่าน/ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ตอบแบบสอบถามการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสำหรับสาธารณสุขอำเภอ/ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564-2565 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการพัฒนา จัดหลักสูตรทางด้านการบริหาร ในปีงบประมาณ 2564-2565 

กรอกรายละตาม นี้

หรือ  กรอกผ่าน LINK นี้ได้เลย 

https://forms.gle/rPNCwUhAK6TpkjWN6

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946