ประกาศการจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าประชุม มติให้จ่าย 2000 บาท ถึงวันที่ 10 กย. 2563 รายละเอียดตาม LINK นี้

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ ทุกท่าน 

     เนื่องจากสมาคมหมออนามัย ได้มีมติในการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. เดิม ระบุ ลงทะเบียนก่อน 31 ส.ค. 2563 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ผู้ที่ลงทะเบียนหลังวันที่  31 ส.ค. 2563 (ตั้งแต่ 1 กย. 2563)  จะต้องจ่าย 2,500 บาท

2. กรรมการสมาคมได้ประชุมและมีมติใหม่ ว่า ค่าลงทะเบียนให้คงอยู่ที่ จำนวน  2,000 บาท  จนถึงวันที่  10 กย. 2563  และถ้าลงทะเบียนในวันที่ 11 ก.ย. เป็นต้นไปจะต้องจ่าย 2500  บาท และผู้ที่ลงทะเบียนเงินเกินมา (ปัจจุบันมี 6ราย ที่ลงทะเบียนมา 2500 บาท)  ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สมาคมหมออนามัยในวันที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับคืนเงิน (พร้อมหลักฐานการโอนเพื่อยืนยันให้ตรงกัน)

3. ไม่แนะนำลงทะเบียนหน้างาน เพราะจะเกิดปัญหาเรื่องอาหาร อาหารว่าง ท่านจะไม่ได้รับความสะดวก เพราะโรงแรม อาจเตรียมอาหาร/อาหารว่าง ไม่เพียงพอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วไป

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946