การสำรองห้องพักกับโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต และโรงแรมในเครือข่าย

1.ดาวน์โหลด  ไฟล์สำรองห้องพัก  โรงแรม ธาราแกรนด์ รังสิต ปทุมธานี

2. ดาวน์โหลด  ไฟล์สำรองห้องพัก  โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946