การประชุมเครือข่ายสมัชชาหมออนามัย เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 สมาคมหมออนามัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) และองค์กรแกนนำสาธารณสุข ประกอบด้วย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมรองนายแพทย์สาธารณสุข (ด้านบริหาร) สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ กองบรรณาธิการวารสารหมออนามัย และชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทย จัดประชุม เครือข่ายสมัชชาหมออนามัยเพื่อการปฏฺิรูประบบสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือ สนับสนุนพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยบุคลากรสาธารณสุขในระดับพื้นที่ตำบล พื้นที่อำเภอ ผลักดันแนวคิดการพัฒนาการสาธารณสุขในรูปแบบใหม่ อาทิ การแพร่ระบาดของโควิด-19 การพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพปฐมภูมิ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ แอลกอฮอล์ บุหรี่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างมีเอกภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน เนื้อหาในการประชุมประกอบด้วย

  1.  การมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดย อ.วสุพงษ์ วสุโสภารัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
  2.  การประชุมคณะกรรมการสมาคม/ภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรม วันหมออนามัยแห่งชาติ
  3.  แนวทางการดำเนินงานของ สสส.ในการพัฒนาสุขภาวะชุมชน /การป้องกันโรค covid-19

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946