ขอเชิญส่งบทความ วิจัย วิชาการ เพื่อนำเสนอในวันประชุมวิชาการหมออนามัยแห่งชาติ 13-15 กันยายน 2563

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ การประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 “รวมพลังหมออนามัย ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ ปลอดภัย Covid ๑๙ อย่างยั่งยืน” สมาคมหมออนามัย
ประเภทบทความวิชาการ
1. บทความวิจัย หรือ วิจัยจากงานประจำ
             ประเด็น “ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพชุมชน และการจัดการปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามทางสุขภาพ” หากเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ “ปัญหาหรือการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Covid-19” จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
              เงื่อนไขส่งบทความเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
              1) เป็นผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2563)
              2) จัดทำเป็นบทความวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ขนาด A4 จำนวน 8 – 12 หน้า (ส่งเป็น file โปรแกรม MsWord) พิมพ์ด้วยตัวอักษะ ThSaraban ขนาด 16 point รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA version 6 ประกอบด้วยหัวข้อ (อย่างน้อย)
                   1.1) ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้วิจัย
                   1.2) บทคัดย่อภาษาไทย/คำสำคัญ
                   1.3) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
                   1.4) วัตถุประสงค์การวิจัย
                   1.5) สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
                   1.6) อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย
                   1.7) ผลการวิจัย
                   1.8) สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
                   1.9) ข้อเสนอแนะ
                 1.10) เอกสารอ้างอิง (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
               3) คณะกรรมการพิจารณาเสนอแนะปรับปรุงและลงมติคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด และหากมีการตรวจพบผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI1 หรือ TCI2 จะพิจารณาตัดสิทธิการเข้าร่วมนำเสนอ
               4) หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยสมาคมหมออนามัยจะแจ้งผลการตอบรับบทความให้ทราบภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อส่งกลับภายในวันที่ 4 กันยายน 2563
               5) แนวทางการนำเสนอ
                    5.1) นำเสนอด้วยโปรแกรม Powerpoint ใช้คอมพิวเตอร์กลาง (โปรดเตรียมนำไฟล์สำรองข้อมูลในรูปแบบ pdf file ไว้ล่วงหน้า) เพื่อความสะดวกในการนำเสนอ
                    5.2) ระยะเวลาในการนำเสนอ 15 นาที กรรมการวิพากษ์ 10 นาที ผู้นำเสนอไม่เกิน 2 คน
                    5.3) จัดเตรียมโปสเตอร์แสดงผลงานวิจัยแนวตั้ง ขนาด ยาว 1.5 กว้าง 1 เมตร เพื่อจัดทำนิทรรศการแสดงผลงาน
                    5.3) ผู้ได้รับการคัดเลือกข้าร่วมนำเสนอจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ค่าอาหารและอาหารว่าง และมีค่าตอบแทนสนับสนุนตามสมควร (ค่าที่พัก และค่าเดินทางเบิกต้นสังกัด)
                    5.4) ผู้นำเสนอจะได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณในการนำเสนอผลงานวิชาการจากสมาคมหมออนามัย และเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
2. บทความเรื่องเล่าเร้าพลัง ประสบการณ์ บทเรียน รุปแบบกระบวนการทำงานบริการสาธารณสุข งานสุขภาพชุมชน หรือการดำเนินงานหรือผลงานปฏิบัติงานวิถีใหม่ที่มีความโดดเด่น หรือนวัตกรรมการทำงาน (System Innovation) ประเด็น “การดำเนินงานของ รพ.สต. ระบบบริการสาธารณสุข หรือระบบสุขภาพชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการต้านภัย Covid-19 วิถีใหม่”
       เงื่อนไขส่งบทความเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
               1) เป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2563)
               2) จัดทำเป็นบทความเรื่องเล่า ขนาด A4 จำนวน 8 – 12 หน้า (ส่งเป็น file โปรแกรม MsWord) พิมพ์ด้วยตัวอักษะ ThSaraban ขนาด 16 point (สามารถเพิ่มเติมหัวข้อได้ตามความเหมาะสม)
                   2.1) ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้เขียน
                   2.2) ส่วนนำ
                   2.3) เนื้อหา
                   2.4) บทสรุป
                   2.5) แผนภาพหรือภาพถ่ายประกอบบทความ (ถ้ามี โดยจัดวางตามความเหมาะสม)
                3) หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยสมาคมหมออนามัยจะแจ้งผลการตอบรับบทความให้ทราบภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อส่งกลับภายในวันที่ 4 กันยายน 2563
                4) คณะกรรมการพิจารณาเสนอแนะปรับปรุงและลงมติคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด และหากมีการตรวจพบผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ จะพิจารณาตัดสิทธิการเข้าร่วมนำเสนอ
                5) แนวทางการนำเสนอ
                    5.1) นำเสนอด้วยโปรแกรม Powerpoint ใช้คอมพิวเตอร์กลางภาพและเสียง (โปรดเตรียมนำไฟล์สำรองข้อมูลในรูปแบบ pdf file ไว้ล่วงหน้า) เพื่อความสะดวกในการนำเสนอ
                    5.2) ระยะเวลาในการนำเสนอ 15 นาที กรรมการวิพากษ์ 10 นาที ผู้นำเสนอไม่เกิน 2 คน
                    5.3) จัดเตรียมโปสเตอร์แสดงผลงานวิจัยแนวตั้ง ขนาด ยาว 1.5 กว้าง 1 เมตร เพื่อจัดทำนิทรรศการแสดงผลงาน
                    5.4) ผู้ได้รับการคัดเลือกข้าร่วมนำเสนอจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ค่าอาหารและอาหารว่าง และมีค่าตอบแทนสนับสนุนตามสมควร (ค่าที่พัก และค่าเดินทางเบิกจากต้นสังกัด)
                    5.5) ผู้นำเสนอจะได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณในการนำเสนอผลงานวิชาการจากสมาคมหมออนามัย และเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ปิดรับบทความภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

smile  ส่งบทความเข้ารับคัดเลือก  smile

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946