ระบบสุขภาพปฐมภูมิ คุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่

ดาวน์โหลด  PPT การนำเสนอ พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ-สปสช-280862 

เป็นการนำเสนอโดย ภก.ธนพัฒน์เลาวหุตานนท์ สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946