ข่าวสาร กอง บก.วารสาร

วันที่ 12 กันยายน 2564  เวลา 13.00 น.  ขอเชิญกอง บก.วารสารหมออนามัย เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานวารสารหมออนามัยฉบับ E-book  ผ่านระบบ zoom meeting ช่องทางดังนี้

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/6728596893?pwd=UW5iRHUrUEgybzdZV2tqd1hMRGFydz09

Meeting ID: 672 859 6893
Passcode: 1DrvqR


 

สรุปการประชุมกอง บก.วารสารหมออนามัย (28-29 กันยายน 2562)

  1. การตั้งกองทุนวารสารหมออนามัย และการระดมทุน เพื่อการบริหารจัดการ เป็น ต้นทุน (fix cost) ค่าต้นฉบับ ค่าทำ art work ค่าจัดพิมพ์ (ถ้ามี) โดยการเสนอแหล่งทุนที่สำคัญ ได้แก่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เครือข่ายหมออนามัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฯลฯ
  2. เปิดบัญชีกองทุนการบริหารวารสารหมออนามัย และคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อให้เกิดการบริหารกองทุนที่โปร่งใส มีกิจกรรมการดำเนินงานต่อเนื่อง และมีความมั่นคงทางการเงิน
  3. การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของกองบรรณาธิการ การพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน และสร้างเครือข่ายพื้นที่ ฯลฯ
  4. การกำหนดรูปแบบและโครงสร้างวารสารให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่าน เช่น เรื่องสั้น ข่าวความเคลื่อนไหว บทความวิชาการ กวีนิพนธ์ สารคดี เรื่องเล่า การเขียนของแขกรับเชิญ โดยให้ผู้รับผิดชอบ check stock บทความ /วรรณกรรม ที่มีอยู่ทั้งหมด และประเมินความทันสมัย คุณภาพการเขียน แนวทางการปรับปรุง เพื่อเสนอให้กอง บก. รับทราบ
  5. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่าน การขยายฐานสมาชิก การตอบสนองและ feedback จากกผู้อ่าน การโหยหาเอกสารเล่มตีพิมพ์
  6. การกำหนดวาระ 6 เดือนต่อฉบับ และแนวทางการปรับวาระการจัดพิมพ์ / เผยแพร่
  7. การขัดการ Stock ภาพ การแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่าย เช่น การสร้างเครือข่ายช่างภาพวารสารหมออนามัย รูปแบบอาสาสมัคร หรือการสนับสนุนค่าภาพถ่ายในอัตราที่เหมาะสมประหยัด
  8. การสร้าง Website ขึ้นมาใหม่ให้เป็น platform ในการสร้างเครือข่าย การกระจายข่าวสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายหมออนามัย
  9. การสร้างนักเขียน นักจัดการสุขภาพรุ่นใหม่ รสร้างฐานความรู้ แนวปฏิบัติ เพื่อสร้าง Contents ให้กับวารสารหมออนามัย

 

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946