ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมาคมหมอนามัย


 วิสัยทัศน์

 

พันธกิจ

 

เป้าประสงค์ 

 


 Logo สมาคมหมออนามัย

 ความหมาย  คือ
1. วงกลมรูปคนที่อยู่ภายใน หมายถึง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานใน รพ.สต.ทุกวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข  ทันตบุคลากร แพทย์แผนไทย หรือ อื่นๆ 
2. ใบพัด 5 ใบ หมายถึง การขับเคลื่อนระบบสุขภาพร่วมกันทั่วประเทศ หมุนเป็นพลวัตรของการพัฒนา
3. สีสันทั้ง 5 สี หมายถึง ความหลากหลายของการทำงาน ในบริบท การรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946