การประชุมคณะกรรมการสมาคมหมอนามัย

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สมาคมหมออนามัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระ พ.ศ.2562 – 2564 ครั้งที่ 1 เป็นการรับทราบหนังสืออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมบริหารสมาคมหมออนามัย วาระปี พ.ศ.2562 – 2564 รวม 20 คน โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพประชาชนที่สำคัญ ประกอบด้วย
          1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจ้างงานคนพิการทำงานใน รพ.สต.
          2) การลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทางถนนโดยมีพื้นที่เป็นฐาน
          3) การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการจัดการความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน
          4) การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อลดโรคเรื้อรังโดยชุมชนจัดการตนเอง
       ทั้งนี้ สมาคมฯ จะพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายในระดับจังหวัด และระดับเขตให้เกิดความเข้มแข็งในด้านบริหาร วิชาการ และบริการ โดยประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในแนวราบ เพื่อให้การพัฒนา รพ.สต. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เกิดความเข้มแข็งและเป็นเสาหลักของระบบสุขภาพชุมชน

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946