แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต/การจ้างงานผู้พิการ

แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต/การจ้างงานผู้พิการ


 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946