ประชุมเครือข่ายหมออนามัย โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ปี 2561

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946